Säännöt - Tanssiseura Sekahaku ry

Säännöt

Tanssiseura Sekahaku ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tanssiseura Sekahaku ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aatteellisena yhdistyksenä, joka edistää ja kehittää lava- ja seuratanssikulttuuria, -musiikkia sekä muuta näihin liittyvää suomalaista ja kansainvälistä seuratanssitoimintaa sekä tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia harrastaa tanssia ja kehittää tanssitaitojaan. Seuratoiminnalla ja tanssiliikuntaharrastuksella halutaan edistää osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia käsittäen fyysisen hyvinvoinnin ja mielenvirkeyden. Seura mahdollistaa toiminnallaan sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymisen ja sosiaalisen yhdessäolon. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa taloudellista voittoa.

3 § Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Järjestää lava- ja seuratanssien sekä leikkien ohjausta, harjoittelu-, koulutus- ja valistustilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä, esityksiä, tanssitreenejä, tansseja, retkiä sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.

2. Järjestää tanssitoimintaa erityisliikuntaryhmille.

3. Ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, opetuslaitoksiin, varhais- ja nuorisokasvatusta tekeviin tahoihin sekä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin yrityksiin ja yhteisöihin.

4. Harjoittaa aktiivista yhteistyötä myös kaupallisin periaattein toimivien tanssikoulujen, tanssitapahtumien järjestäjien sekä tanssimusiikkia esittävien ja tuottavien muusikoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

5. Voi järjestää arpajaisia tai rahankeräyksiä sekä ravintolatoimintaa pitämissään tilaisuuksissa.

6. Voi osallistua Suomen Seuratanssiliitto ry:n tai muiden vastaavien kattojärjestöjen toimintaan jäsenyhdistyksenä.

7. Voi hallita, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta.

8. Voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

9. Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä kannatustuotteiden myyntiä ja välitystä.

10. Voi hakea apurahoja ja avustuksia

4 § Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuoria jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen hallituksen hyväksymä henkilö. Alle 18-vuotiaat jäsenet ovat nuoria jäseniä, joilla on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan. Täytettyään 18 vuotta nuori jäsen siirtyy suostumuksellaan varsinaiseksi jäseneksi.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityishenkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5 § Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtaja voi olla henkilö, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

6 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta, kannatus- ja nuorilta jäseniltä peritään jäsenmaksu. Alle 15 vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Opiskelijoilla, asevelvollisuutta suorittavilla ja alle 18 vuotiailla nuorilla jäsenillä voi olla alhaisempi jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous, kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniapuheenjohtajien ja -jäsenien jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

7 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Jos yhdistyksen jäsen tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai huomattavasti vahingoittaa yhdistyksen mainetta, yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen. Yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen ja ilmoittaa erottamisesta jäsenelle. Erotetun jäsenen on mahdollista valittaa hallituksen tekemästä eropäätöksestä. Valitus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa eropäätöksestä. Jäsenyys on voimassa, kunnes valitus on yhdistyksen kokouksessa käsitelty. Mikäli eropäätöksestä ei valiteta 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, katsotaan sen astuneen voimaan. Erottamistapauksessa ei maksettuja jäsenmaksuja palauteta.

Jäsen voi myös erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan eroamisvuoden jäsenmaksut ja muut mahdolliset sääntöjen määräämät velvoitteet yhdistykselle. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarvittavat muut toimihenkilöt. Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouksesta ja jatkuu seuraavaan vaalikokoukseen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain kukin vuorollaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokouksiin kutsutaan varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenet, jolloin heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi hallituksen tähän tehtävään määräämien henkilöiden kanssa.

10 § Toimikunnat ja työryhmät

Hallitus voi sekä asettaa, että lopettaa, avukseen toimikuntia ja työryhmiä, joiden tehtävät määritellään asettamispäätöksessä.

11 § Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilikausi on 1.5. - 30.4. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö tai KHT- tai HTM tarkastaja ja heille vastaava varatilintarkastaja.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tilikauden päätyttyä hallituksen määräämänä päivänä syyskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä vuosittaisen jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajilla ja – jäsenillä yksi ääni. Nuorella jäsenellä sekä kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoitus- ja kokouspäivä mukaan lukien ilmoituksella Turun Sanomat -sanomalehdessä.

14 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Vuosikokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hallituksen varajäsenet

9. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista korvauksista ja palkkioista

10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa ja tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen aatteellisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.